Có 1 kết quả:

Yú lán pén huì ㄩˊ ㄌㄢˊ ㄆㄣˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Feast of All Souls (fifteenth day of seventh lunar month) (Buddhism)