Có 1 kết quả:

yíng tū yuè

1/1

yíng tū yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full moon
(2) waxing gibbous moon