Có 1 kết quả:

yíng lì

1/1

yíng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profit
(2) gain