Có 1 kết quả:

yíng xiāng lěi qiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fill boxes and baskets to the brim (with treasures)