Có 1 kết quả:

yíng mén

1/1

yíng mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. fill the door
(2) fill the house (at a wedding or auspicious occasion)