Có 1 kết quả:

yíng yú

1/1

yíng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surplus
(2) profit

Một số bài thơ có sử dụng