Có 1 kết quả:

yì yǒu

1/1

yì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helpful friend
(2) wise companion

Một số bài thơ có sử dụng