Có 1 kết quả:

yì niǎo

1/1

yì niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beneficial bird (esp. one that preys on insect pests or mice)