Có 1 kết quả:

Yán jǐng xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanjing village, common place name