Có 1 kết quả:

yán tān

1/1

yán tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salt flats
(2) salt lake