Có 1 kết quả:

yán pí zhì lèi gù chún ㄧㄢˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mineralocorticoid (e.g. aldosterone)