Có 1 kết quả:

jiān chá

1/1

jiān chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to supervise
(2) to auditor
(3) to monitor