Có 1 kết quả:

hé fàn

1/1

hé fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meal in a partitioned box