Có 1 kết quả:

pán gèn ㄆㄢˊ ㄍㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

linked in a unbroken chain