Có 1 kết quả:

pán zi ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tray
(2) plate
(3) dish
(4) CL:個|个[ge4]