Có 1 kết quả:

pán dǐ

1/1

pán dǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to interrogate and get to the bottom of sth