Có 1 kết quả:

pán nòng

1/1

pán nòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play around with
(2) to fidget
(3) to fondle