Có 1 kết quả:

pán xuán qū zhé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. windy and circuitous
(2) difficult (idiom)