Có 1 kết quả:

pán chá ㄆㄢˊ ㄔㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to interrogate
(2) to question (at a roadblock)