Có 1 kết quả:

pán diǎn

1/1

pán diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make an inventory
(2) to take stock