Có 1 kết quả:

pán wǎn

1/1

pán wǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dishes
(2) crockery
(3) plates and cups