Có 1 kết quả:

pán chèng

1/1

pán chèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) balance consisting of steelyard with a pan
(2) CL:臺|台[tai2]