Có 2 kết quả:

pán chánpán chan

1/2

pán chán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to twine
(2) to coil

pán chan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) money for a voyage
(2) travel expenses