Có 1 kết quả:

pán jié

1/1

pán jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cross-examine (law)