Có 1 kết quả:

pán jù

1/1

pán jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to occupy illegally
(2) to seize (territory)
(3) to entrench (oneself)