Có 1 kết quả:

pán wèn

1/1

pán wèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to interrogate
(2) to cross-examine
(3) to inquire