Có 1 kết quả:

pán tuó

1/1

pán tuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twisted
(2) spiral
(3) uneven stones