Có 1 kết quả:

pán tuó ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) twisted
(2) spiral
(3) uneven stones