Có 1 kết quả:

pán sūn ㄆㄢˊ ㄙㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dishes
(2) the food in a dish