Có 1 kết quả:

shèng chǎn

1/1

shèng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to produce in abundance
(2) to be rich in