Có 1 kết quả:

shèng kuàng kōng qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

a magnificent and unprecedented event (idiom)