Có 1 kết quả:

shèng jǐng

1/1

shèng jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grand view
(2) magnificent landscape