Có 1 kết quả:

shèng huì

1/1

shèng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pageant
(2) distinguished meeting