Có 1 kết quả:

shèng qì

1/1

shèng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grand and heroic
(2) exuberant character