Có 1 kết quả:

shèng chēng

1/1

shèng chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enthusiastic praise
(2) to praise highly

Một số bài thơ có sử dụng