Có 1 kết quả:

shèng zhuàn

1/1

shèng zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rich fare
(2) splendid food