Có 1 kết quả:

dào cǎi

1/1

dào cǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mine (or harvest, log, trap animals etc) illegally
(2) illegal mining (or logging etc)