Có 1 kết quả:

jìn lì ér wéi ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to try one's utmost
(2) to strive