Có 1 kết quả:

jìn xīn jìn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) making an all-out effort (idiom); to try one's heart out
(2) to do one's utmost