Có 1 kết quả:

jìn jiē

1/1

jìn jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all
(2) without exception
(3) complete
(4) whole
(5) entirely

Một số bài thơ có sử dụng