Có 1 kết quả:

jìn shì qián xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

to forget former enmity (idiom)