Có 1 kết quả:

jìn liàng

1/1

jìn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as much as possible
(2) to the greatest extent