Có 1 kết quả:

jiān wài zhí xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to serve (a sentence) outside prison (law)