Có 1 kết quả:

jiān chá yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) supervisor
(2) monitor