Có 1 kết quả:

jiān kǎo

1/1

jiān kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to proctor (an exam)
(2) to invigilate