Có 1 kết quả:

jiān mén

1/1

jiān mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gatekeeper

Một số bài thơ có sử dụng