Có 1 kết quả:

pán dǎo

1/1

pán dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to interrogate, leaving sb speechless