Có 1 kết quả:

pán shěn

1/1

pán shěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to interrogate