Có 1 kết quả:

pán ní xī lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

penicillin (loanword)