Có 1 kết quả:

pán dǐ

1/1

pán dǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to interrogate and get to the bottom of sth

Một số bài thơ có sử dụng