Có 1 kết quả:

pán diàn

1/1

pán diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to transfer a shop and all its contents to new owner